SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KL. III

Blok tematyczny: Po czym rozpoznajemy, że jest już wiosna?

Temat dnia: Wielozdaniowe wypowiedzi uczniów na temat wiosennych kwiatów i ich ochrony.
Dobieranie nazw kwiatów do ilustracji.
Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku.
Układanie zdań opisujących wybrane kwiaty jako przygotowanie do opisu.
Utrwalenie mnożenia i dzielenia w zakresie 100, rozwiązywanie zadań z treścią.
Zabawy ruchowe przy muzyce.

Prowadząca: mgr Małgorzata Sroka

Cele ogólne:
Cele operacyjne:
Uczeń: Metody:
podające – pogadanka
eksponujące – pokaz, obserwacja
problemowe – inscenizacja
praktyczne – ćwiczenia

Formy pracy:
zbiorowa jednolita
indywidualna zróżnicowana
indywidualna jednolita
grupowa

Środki dydaktyczne: ilustracje kwiatów wiosennych, karty pracy, krzyżówka, kartoniki z liczbami, sztuczne kwiaty, prawdziwe kwiaty (bazie), magnetofon, kasety.

PRZEBIEG ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
 1. Powitanie „iskierka”.
 2. Wprowadzenie do tematu zajęć lekcyjnych:
  • Śpiewanie piosenki pt. „Wiosna”
  • Rozwiązywanie hasła „Wiosna”
   (utrwalenie mnożenia i dzielenia w zakresie 100)
  • Zapis tematu na tablicy – uczniowie zapisują w zeszytach
   (Nauczyciel zwraca uwagę na prawidłową postawę przy pisaniu)
 3. Rozmowa Nauczyciela z uczniami na temat wiosny:
  • Gdzie szukaliśmy wiosny?
  • Kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna?
  • Wymień wiosenne miesiące.
  • Czym się charakteryzuje:
   1. przylot ptaków z ciepłych krajów,
   2. pierwsze wiosenne kwiaty,
   3. wyższa temperatura powietrza,
   4. pąki na drzewach,
   5. dłuższy dzień.
 4. Nauczyciel wiesza ilustracje wiosennych kwiatów:
  • wypowiedzi uczniów na temat wyglądu kwiatów,
  • umieszczanie kartek z nazwami kwiatów na tablicy,
  • wyszczególnienie kwiatów chronionych,
  • rozmowa na temat ochrony przyrody
  • Praca w grupach (różny poziom trudności)
  • Utrwalenie wiadomości o rzeczowniku.
  • Uczniowie naradzają się w grupach, nazywają kwiaty, które dostały i gromadzą słownictwo potrzebne do ich opisu.
  • Opis ustny i pisemny wybranych kwiatów.
  • Uzupełnianie kart pracy (praca zróżnicowana) i wklejenie do zeszytów.

  PRZERWA – zabawy ruchowe przy muzyce.
 5. Uzupełnianie kart pracy Nr 1 (praca zróżnicowana)
  • uczniowie układają hasło o ochronie przyrody z rozsypanki wyrazowej,
  • wyodrębniają i podpisują kwiaty wiosenne.
 6. Układanie treści zadania z treścią do krótkiej inscenizacji (praca w poziomach)
  • analiza treści,
  • rozwiązanie,
  • odpowiedź
 7. Utrwalenie nazw kwiatów chronionych oraz innych poznanych kwiatów.
  Przykłady troski człowieka o przyrodę.
 8. Zadanie pracy domowej – nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi krzyżówkę, po której rozwiązaniu otrzymają nazwy kwiatów wiosennych (stopień trudności zróżnicowany).
 9. Ocena opisowa pracy uczniów.


KONSPEKT DO LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III

(Lekcja otwarta)
Temat: Wielozadaniowe wypowiedzi uczniów w oparciu o tekst inscenizacji pt. „Mój przyjaciel – sygnalizator świetlny”. Odczytywanie i uzupełnianie testu z lukami. Utrwalenie pisania wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.

Cele dydaktyczne:
Cele wychowawcze:
Metody: słowna, oglądowa, czynnościowa
Formy pracy: zabawa, indywidualna zróżnicowana, grupowa.
Środki dydaktyczne: rekwizyty do inscenizacji, karty pracy, kartki z ortogramami, ilustracje sygnalizatora.

Przebieg lekcji: (Nauczanie kreatywne)
 1. Wprowadzenie ładu i porządku na lekcji.
 2. Nawiązanie do tematu lekcji.
  • Rozmowa na temat wyjścia do teatru na występy zespołu „Bezan”.
  • Inscenizacja pt. „Mój przyjaciel – sygnalizator świetlny”.
 3. Analiza treści:
  N: Czy wszystkie wyrażenia i zwroty są zrozumiałe?
  • Jakie zwierzątka występowały?
  • Gdzie rozgrywała się akcja?
  • O czym opowiadało to przedstawienie?
  • Które zwierzęta zachowywały się właściwie a które nie?
 4. Podanie i zapis tematu:
  N: Na pewno domyślacie o czym będziemy się uczyć na dzisiejszej lekcji?
  U – odpowiadają.
  N: Pisze temat na tablicy: „Moja bezpieczna droga do szkoły”.
  N: Na podstawie wycieczek ze środowiska proszę mi powiedzieć, które drogi wokół szkoły są bezpieczne?
  U – odpowiadają.
  N: Proszę przepisać temat do zeszytu. (Zwraca uwagę na staranne pismo i postawę przy siedzeniu i pisaniu.)
 5. Opracowanie tematu lekcji:
  N: Przygotowałam wam „mini zabawę”.
  Ochotnicy zagrają dramę. Za pomocą tylko mimiki twarzy, gestów przedstawią wybrane sytuacje z przedstawienia. Uczniowie grają dramę.
  N: Przygotowałam jeszcze jedną niespodziankę.
  Dzieci otrzymają karty pracy i nauczyciel omawia sposób wykonania zadania.
  N: Każdy ma przed sobą kartę pracy. Proszę przyjrzeć się im i wyciągnąć 2 karteczki białe i 2 kolorowe.
  Na białych kartkach macie napisane teksty z lukami. Na kolorowych są napisane nazwy kolorów świateł sygnalizatora.
  N: Proszę przeczytać cicho treść.
  U – wykonują.
  N: Kto przeczyta głośno zagadki?
  U – wykonują.
  N: Proszę wybrać jedną z kolorowych karteczek i umieścić w odpowiednie miejsce w tekście.
  U – wykonują.
  N: Kto przeczyta głośno uzupełnione teksty? U – odczytują.
 6. Przerwa śródlekcyjna
  • Omówienie zagadek – tekstu pod względem ortografii.
  • Nauczyciel przypina ortogramy na tablicy i omawia ich pisownię wspólnie z uczniami.
  • Uczniowie przepisują wybraną zagadkę z pamięci do zeszytu. (Praca w poziomach).
  • Samokontrola – uczniowie odwracają kartki.
 7. Utrwalenie materiału: Recytacja wiersza pt. „Gdy zamierzasz przejść ulicę”.
 8. Zadanie pracy domowej.
  Uczniowie z każdego rzędu rozdają pozostałym dzieciom karteczki.
  N: Waszym zadaniem będzie wklejenie, wymalowanie odpowiednim kolorem świateł sygnalizatora oraz podpisanie jak należy zachować się, gdy zaświeci dane światło.
 9. Zakończenie lekcji. Pożegnanie.
Opracowała: mgr Małgorzata Sroka


Scenariusz imprezy andrzejkowej - zaproszenie dzieci z Domu Dziecka Nr 1 w Tarnowie

Cel: Metody: podające – pogadanka praktyczne – metoda projektów
Pomoce: baloniki, kolorowe kokardy, serpentyny, rekwizyty do wróżb, stroje wróżek, kartonowe znaki zodiaku, magnetofon.
Czas trwania: 3 godziny.
 1. Dzień wcześniej, wych. kl. Id mgr M. Sroka i nauczyciel wspomagający mgr L. Świerk przygotowują salę: dekoracje i rekwizyty.
 2. Ustawiają w czterech kątach sali, stoliki, na krótkich znajdują się rekwizyty niezbędne do wróżb.
  „Cztery kąciki wróżb”.
  Każdym opiekować się będzie jedna z czterech wróżek.
 3. Przebieg wieczoru Andrzejkowego.
  Wchodzące dzieci wkładają do koszyków stojących przy wejściu do sali wizytówki w kształcie serduszek.
  Po jednej stronie dziewczynki, po drugiej chłopcy.
  Przy dzieciach stoi wróżbita, mrucząc półgłosem, potajemne zaklęcie.
  Następnie wita wszystkich gości z Domu Dziecka Nr 1 w Tarnowie, uczniów kl. Id i rodziców.
  • Dzieci na znak wróżbity grupują się wokół swoich znaków z zodiaku, zawieszonych na ścianach, po czym odczytują kolejno horoskopy dla każdej grupy.
  • Uczniowie odwracają się do środka sali, gdzie umieszczona jest miska. Ze swojego miejsca starają się wrzucić do niej symboliczny grosik. W tym czasie podchodzą do poszczególnych stolików i przygotowują się do prowadzenia wróżb.
  • Dzieci podzielone przez wróżbitę na grupy, podchodzą do kącików z wróżbami.
  • Wróżby odbywają się w 4 etapach.
  • Przed kolejną zmianą „Kącika wróżb” (przez grupę dzieci) robimy przerwę muzyczną, podczas której uczniowie tańczą i biorą udział w konkursach.
  Kącik I – wróżby pt. „Łódeczki”
  Kącik II – Wróżby pt. „Zaczarowana butelka”
  Kącik III – Wróżby pod nazwą „Kim będę”.
  Wróżki rozdają 40 karteczek z różnymi zadaniami.Dzieci losują i dowiadują się, kim będą w przyszłości.
  Kącik IV – Wróżby z wosku.
  Wróżbita rozpoczyna gawędę. „Dziś wieczorem w naszym domu wielkie zmiany wywróżono, lejąc w wodę wosk. Cień zastygłych brył na ścianie przyniósł takie odczytanie. Wróż Andrzeju – dobrodzieju”.
  Dzieci leją wosk, wróżki odczytują wróżbę.
 4. Po zakończeniu wróżb – grupy siadają do wspólnego posiłku.
 5. Następnie odbywa się wspólne zabawa oraz liczne konkursy z nagrodami.
 6. Na sali pojawia się Kominiarz, który prezentuje „Drzewko szczęścia”. Są to gałązki umieszczone w wazonie z zawieszonymi kartonikami, zawierającymi krótkie przepowiednie.
 7. Wróżbita zegna uczestników, a przy drzwiach stojące wróżki dziękują gościom za przybycie.
 8. Podziękowanie klasie Id za zaproszenie na zabawę andrzejkową.
Opracowała: mgr Małgorzata Sroka